Industrie

Renovatie interceptie installatie Laren

Vitens heeft bij drinkwaterproductiebedrijf Laren een ruwwater interceptie installatie in het beheer. Deze interceptie installatie heeft als functie om vervuild grondwater te onttrekken, de aanwezige vluchtige organische chloorverbindingen te verwijderen en dit water vervolgens weer te lozen op een daarvoor aangewezen hemelwaterafvoer van de Gemeente Hilversum ca. 0,5 kilometer verderop. Door middel van deze interceptie installatie wordt voorkomen dat vervuild grondwater in de winputten voor drinkwaterbereiding van Productiebedrijf Laren terecht kan komen. De gehele interceptie installatie verkeerde in een dermate staat dat een grondige renovatie noodzakelijk was.

Papierindustrie

Main study en detail engineering witter papier.

Ten behoeve van de productie van witter papier is er een ontwerp gemaakt. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, Parenco, is een mogelijkheid gecreëerd om in één papiermachine naast het huidge krantenpapier ook witterpapier te maken.

Ook is voor Sappi in Nijmegen een uitbreiding gemaakt op het huidige persluchtsysteem ten behoeve van een aanpassing op de huidige productielijn.

Onderzoek verduurzaming waterwinlocatie Vitens Spiekzand

 

Voor Vitens is het van belang de ontwikkelingen op de markt te volgen en gebruik te maken van de ontwikkeling van duurzame producten en energie zuiniger componenten. Vitens heeft het initiatief genomen onderzoek te doen naar de verduurzaming van een productielocatie.

In nauwe samenwerking met IA Groep is dit onderzoek uitgevoerd. In de eerste fase zijn de gemaakte keuzes, vooral op het gebied van materiaalgebruik, getoetst op duurzaamheid. Onderzocht is hoe het project met toepassing van duurzame materialen gerealiseerd zou kunnen worden. In de tweede fase van het onderzoek is gekeken naar de realisatie van het project op de meest duurzame wijze. Bij het ultieme duurzame ontwerp staat voorop dat het functioneel moet zijn. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om materiaalgebruik tot een minimum te beperken (less is more).

Factor Architecten heeft de gesloten grondbalans geïntegreerd in het ontwerp. De houten gevel geeft de natuurlijke aansluiting met de omgeving. Ook de PV-cellen zijn geïntegreerd in het ontwerp.

 

Nieuwbouw opjaagstation Vitens Spiekzand

Almere wil in de toekomst sterk uitbreiden met het aantal huishoudens. Om de nieuwe huishoudens te kunnen voorzien van drinkwater wordt de capaciteit van de kelders Westerterp uitgebreid.
Om te zorgen dat met voldoende capaciteit de nieuwe kelders worden gevuld zijn er op de locatie Spiekzand twee opjaagpompen geplaatst.

De huidige locatie Spiekzand is een winveld met een viertal winputten. Om op de locatie extra ruimte te creëren voor de nieuwe pompen heeft Factor Architecten integraal met IA Groep een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de locatie. Factor Architecten heeft een duurzaam gebouw ontworpen, waarbij de aspecten onderhoud, energieverbruik en uitstraling centraal staan.

IA Groep heeft een hardhouten gevelbekleding voorgeschreven. Het hout wordt onbehandeld aangebracht. Uit extern onderzoek is gebleken dat de uitgewerkte gevel duurzamer is dan traditioneel metselwerk. Door de integrale aanpak is het ontwerp geen opeenstapeling van maatregelen, maar een afgestemd gebouw geworden. Om de gehele werktuigbouwkundige installatie in dit compacte gebouw te kunnen plaatsen heeft IA Groep een 3D studie gemaakt. Het terrein is langgerekt, waarbij het gebouw voor het winveld staat. Door het gesloten gedeelte van het gebouw in de lengterichting van het terrein te plaatsen en de dwarsbeuk transparant uit te voeren ontstaat er een doorzicht op het achterterrein. De gevelbekleding is doorgezet tot boven het dak. Hierdoor ontstaat een rustige overgang met de lucht en is er gelijk voorzien in een doorvalbeveiliging.

Helianthos Light Soaker

Voor het testen van zonnecellen is een basis ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is modulair en kan eenvoudig worden uigebreid. In samenwerking met MTSA en de opdrachtgever is het ontwerp uitgevoerd.

EEM

De Eindige Elementen Methode (EEM) is een doeltreffende manier om de statisch en dynamisch gedrag van complexe geometrische ontwerp in een vroeg stadium te toetsen.

IA Werktuigbouw berekent met behulp van EEM Software nieuwe ontwerpen en of bestaande constructies door op statische belastingen. Deze methode wordt gebruikt bij zowel complexe fijnmechanische modellen als grove staalconstructies.

Drinkwaterproductiebedrijf Westerterp

Drinkwaterproductiebedrijf Westerterp is een buffer voor het drinkwater in Almere. Almere wil in de toekomst sterk uitbreiden met het aantal huishoudens. Om de nieuwe huishoudens te voorzien van drinkwater wordt de capaciteit van de kelders uitgebreid. Het bestaande gebouw heeft een pompenruimte en twee reinwaterkelders. De uitbreiding bevat een losstaand gebouw bestaande uit twee reinwaterkelders en een tussengebouw. De reinwaterkelders hebben elk een inhoud van 5000 m3. Het tussengebouw geeft toegang tot beide kelders en dient tevens als verzamelgebouw voor inkomende leidingen. Het gebouw, geheel vervaardigd uit beton, is aangeaard. Hierdoor past het gebouw in het bestaande landschap. Door de entree van het gebouw te benadrukken zijn er twee hoge betonnen wanden geplaatst. Tussen deze betonnen wanden komen, onder de entree, de leidingen binnen. Om te garanderen dat het talud niet verzakt, heeft IA Groep onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid. Hieruit blijkt dat de het talud meer dan 500 mm zal zakken over een periode van 10 jaar. Door het realiseren van een taludplaat wordt dit voorkomen

Drinkwaterproductiebedrijf Vechterweerd

Vitens heeft een vergunning om oevergrondwater te winnen in het waterwingebied Vechterweerd, op de zuidoever van de Vecht in de gemeente Dalfsen. Met de ontwikkeling van Vechterweerd als pilot wil Vitens ervaring opdoen met het winnen van water langs een kleine rivier.

IA Groep heeft voor deze locatie het integrale ontwerp gemaakt. Ook toekomstige uitbreiding (een tweede gebouw) is al mee ontworpen in een totaalconcept. Het uitgangspunt voor het ontwerp is de landschappelijke inpassing. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt het landschapsdak ervaren. De vleugels van het gebouw tillen het maaiveld omhoog en gaan een relatie aan met de dijken van de Vecht. In de gevel zijn natuurlijke materialen toegepast, om zo de relatie met de omgeving aan te gaan. De gevel is onderhoudsvrij. De houten kolommenstructuur geeft een natuurlijke uitstraling en door de grofheid van de kolommen oogt het gebouw minder kolossaal. Daarnaast zorgen de kolommen voor veiligheid bij het betreden van het dak. Door de ronde vormen en eenvoud in materialen ontslaat een verrijking van het landschap.

Aan de randen van het terrein is een moeras gelegen. Hierdoor worden flora en fauna gestimuleerd en wordt de natuurontwikkeling versterkt. Door een natuurlijke afscheiding met het gebouw en terreinbeheer zal er geen fauna in de buurt van het gebouw komen. De grove grassen op het dak vragen weinig onderhoud en leven op schrale gronden. Hierdoor groeit er geen onkruid en is irrigatie niet noodzakelijk.

Duurzaamheid is een belangrijk item in het ontwerp. Om het ontwerpproces te ondersteunen is gekozen voor een BREEAM certificering. Het project heeft een BREEAM score van 3-sterren voor het ontwerp en 4-sterren voor de uitvoering. Op de gebieden energie, water en management scoort het ontwerp goed, met name het contact met omwonenden is volledig verweven in het proces. BREEAM is onderdeel van de totale integrale duurzaamheidstoets.

Het ontwerp van de procesinstallatie en het wateraanvoerplan is hier een onderdeel van. De installaties van de kantoren en kantine zijn zelfvoorzienend. De koude van het proceswater en de betonnen kelders wordt door de warmtepomp omgezet naar warmte en koude voor de verblijfsruimten. PV-cellen zorgen voor elektriciteit.